bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA POWIATOWEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „POGODNA JESIEŃ” W CIESZYNIE W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Cieszynie 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” z siedzibą przy ul. Korfantego 1, 43-400 Cieszyn, reprezentowany przez Dyrektora (nr tel.: 33 8521761 w. 125 adres e-mail: dom@pdps.cieszyn.pl). 2. W Powiatowym Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Cieszynie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, pani Natalia Pawłowska, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 518-442-215 lub adresem e-mail: inspektor@pcpr.cieszyn.pl 3. Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Cieszynie może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu prowadzenia dokumentacji wynikających z przepisów prawa m.in.  realizacji zadań statutowych domu,  umożliwienia interesariuszom realizacji obowiązków wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa,  obsługi: procesów rekrutacji oraz zatrudnienia pracowników, organizacji staży, praktyk oraz wolontariatu, umów cywilno-prawnych,  realizacji umów z kontrahentami oraz współpracującymi instytucjami,  prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,  prowadzenia księgowości oraz sprawozdawczości,  archiwizacja w/w dokumentów oraz danych. 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. 6. W związku z przetwarzaniem przez Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Cieszynie, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:  dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Dyrektor Powiatowego Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Cieszynie ;  sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;  ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO; 7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Cieszynie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dyrektor Powiatowego Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Cieszynie


Opublikował: Genowefa Greniuch
Publikacja dnia: 24.05.2018
Podpisał: Genowefa Greniuch
Dokument z dnia: 24.05.2018
Dokument oglądany razy: 545