DOM REALIZUJE DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU:

DOM REALIZUJE DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU:

ŚLĄSKIE POMAGA
Śląskie Kadry DPS vs COVID-19

INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU

 „ŚLĄSKIE KADRY DPS vs COVID – 19”

 

        Realizując obowiązek informacyjny wynikający z załącznika nr 7 do Regulaminu Projektu „ŚLĄSKIE KADRY DPS vs COVID – 19” Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Cieszynie informuje, że realizował projekt pt.: „ŚLĄSKIE KADRY DPS vs COVID-19” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wybrany w trybie nadzwyczajnym na podstawie art. 10 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem projektu realizowanego przy udziale  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego było bezpośrednie wsparcie domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Województwa Śląskiego, w tym osób realizujących usługi społeczne w domach pomocy społecznej.

Wartość otrzymanego grantu w ramach projektu j.w wyniosła 192 739,22 zł w tym wkład Funduszy Europejskich 162 440,62 zł.

Wsparcie finansowe osób wykonujących usługi społeczne w DPS w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną obejmowało osoby bezpośrednio zajmujące się pracą z mieszkańcem jak i pracowników nie zajmujących się bezpośrednio pracą z mieszkańcem, którzy jednak realizowali zadania bezpośredniej walki z COVID 19. Wsparcie w/w osób obejmowało okres od sierpnia do listopada 2020r. Gratyfikacja finansowa w ramach grantu zdecydowanie wzmocniła i podbudowała w pracownikach sens stosowania czasochłonnych i trudnych procedur w zaistniałej sytuacji.

Nagrody wypłacone z projektu stanowiły bardzo dużą motywację do pracy, spora część pracowników poczuła się doceniona i zmobilizowana do dalszej pracy.