Deklaracja dostepności

Deklaracja Dostępności

 Raport o stanie dostępności - stan na 01.01.2021

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Cieszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej domu www.pdps.cieszyn.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-01-10
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-01-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej znajdują się dokumenty elektroniczne stanowiące skan wersji papierowej. Dokumenty będą stopniowo zastępowane wersjami dostępnymi cyfrowo.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą odpowiedzialną jest Genowefa Greniuch, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 8521761. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”, ul. Korfantego 1 , 43-400 Cieszyn

Opis dostępności wejścia do budynku.
Budynek posiada dwa wejścia. Wejście główne, którym można się dostać z poziomu terenu wchodząc po schodach oraz drugie od parkingu  wewnętrznego przy pomocy windy.   Najbardziej dogodne wejście znajduje się od parkingu: nie ma progu, a drzwi otwierają się automatycznie.

Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.
W budynku znajduje się winda, która zatrzymuje się na każdym piętrze. Klawisze w windzie posiadają napisy w alfabecie brajla. Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na  parterze i na I  piętrze. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
W niedalekiej odległości od wejścia głównego wyznaczone jest jedno miejsce przewidziane dla osób niepełnosprawnych (plac Londzina). Dojazd z tego miejsca parkingowego do wejścia głównego  oraz wejścia  drugiego przebiega najkrótszą i bezpieczną drogą po chodniku. Po uzgodnieniu z dyrektorem  można również skorzystać z parkingu wewnętrznego, umożliwiającego dogodny dojazd do windy.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.

Osoba, która chce skorzystać z usług tłumacza języka migowego powinna zgłosić ten fakt co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w PDPS „Pogodna Jesień” wraz z podaniem formy komunikowania się, tj. polski język migowy (PJM), system językowo migowy (SJM), sposób komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).

Zgłoszenie może odbywać się:

  • osobiście w sekretariacie PDPS w Cieszynie, ul. Korfantego 1,
  • pisemnie na adres: Powiatowy Dom Pomocy Społecznej, ul. Korfantego 1 , 43-400 Cieszyn,
  • telefonicznie bądź faxem na nr tel. 33 8521761,

Osoba uprawniona otrzyma potwierdzenie zgłoszenia wraz z datą i godziną możliwej pomocy tłumacza języka migowego.