usługi medyczno-opiekuńcze

  Całodobową opiekę nad mieszkańcami sprawuje wykwalifikowany personel medyczny i opiekuńczy. Podopieczni mogą liczyć na opiekę lekarza POZ, psychiatry, przyjmujących na terenie placówki, zaś do lekarzy pozostałych specjalizacji Dom zapewnia dowóz służbowym samochodem.

  Usługi opiekuńcze są dostosowane do indywidualnych potrzeb i stanu podopiecznych, ze szczególną dbałością o intymność i bezpieczeństwo mieszkańca. Personel dysponuje specjalistycznym sprzętem ułatwiającym prace z pensjonariuszem o różnej sprawności fizycznej.

usługi rehabilitacyjne

Rehabilitacja

  Kinezyterapia (leczenie ruchem) jest prowadzona dla osób, u których nastąpiły w większym lub mniejszym stopniu zmiany w wielu narządach, głównie w układzie narządu ruchu, w układzie oddechowym, układzie krążeniowym. Celem kinezyterapii jest poprawa ruchomości, wydolności krążeniowo-oddechowej, pobudzenie ogólnej przemiany materii, poprawa koordynacji nerwowo-mięśniowej, niedopuszczenie do zmian takich jak zmiany stawowe, zaniki mięśniowe, przykurcze.

  Gimnastyka grupowa odbywa się w świetlicy lub sali gimnastycznej, są to ćwiczenia kończyn dolnych i górnych oraz z przyborem – laski, piłki itp.

  Sala gimnastyczna wyposażona jest w UGUL, gdzie wykonuje się ćwiczenia w odciążeniu czynne lub bierne, rotory dla kończyn dolnych i górnych, aparaty do masażu stóp, leżanka masująca. Na sali odbywają się ćwiczenia indywidualne pod kątem schorzenia mieszkańca.

  Oprócz ćwiczeń są wykonywane masaże zlecone przez lekarza rodzinnego oraz fizykoterapia – zabiegi fizykalne mające na celu usunięcie lub zmniejszenie bólu, stanów zapalnych, obniżenie napięcia mięśniowego, poprawę krążenia. Wykonujemy zabiegi:

  • ultradźwięki
  • prądy diadynamiczne
  • jontoforeza
  • galwanizacja
  • prądy interferencyjne
  • elektrofonoforeza
  • lampa BIO V
  • lampa sollux.

usługi terapeutyczne

  Formy aktywizowania mieszkańców i rodzaje terapii w DPS „ Pogodna Jesień”:

 1.     Formy aktywizowania

  ·   Imprezy kulturalno – oświatowe organizowane w Domu i poza Domem na zaproszenie innych placówek pomocowych i artystycznych.

  ·   Imprezy plenerowe – pikniki, wycieczki, festyny.

  ·   Imprezy sportowe i konkursy

  ·   Spotkania okolicznościowe organizowane dla mieszkańców w naszym Domu.

  2.     Rodzaje terapii

  ·   Arteterapia – terapia sztuką daje możliwość wyrażania siebie i rozszerzenie kompetencji plastycznych. Wpływa na poprawę witalności ,oddziałuje na obraz osobowości . Pozwala na ocenę samego siebie poprzez dostrzeganie własnej niepowtarzalności i wyjątkowości . Jedną z form arteterapii jest terapia zajęciowa.

  ·   Terapia zajęciowa – jest jednym z czynników rehabilitacji społecznej mającej na celu włączenie mieszkańca w nurt życia Domu i społeczeństwa. Pozwala na wybór takiej formy twórczości, która odpowiada indywidualnym uzdolnieniom i możliwościom.

 Terapia zajęciowa odbywa się w pomieszczeniach Domu tj:

  ·   Pracownie plastyczne  (obejmuje techniki, rysunek, malarstwo, grafika itd.)

  ·   Ceramiczna   ( metody formowania i techniki zdobienia gliny)

  ·   Krawiecka (szycie , haftowanie , szydełkowanie itd.)

  ·   Kawiarnia ( spotkanie z filmem , ludoterapia, biblioterapia)

  Program pracy w pracowniach ukierunkowany jest na zaspokojenie potrzeb. Zajęcia umożliwiają kontakt z rożnym materiałem i poznawaniem ich możliwości wyrazowych.

  Poprzez doświadczenie i eksperymentowanie na zajęciach realizuje się subiektywny i indywidualny kontakt z rzeczywistością oraz umiejętność zastosowania doświadczeń w życiu codziennym. Prace mieszkańców wykonane w ramach terapii eksponowane są w różnych pomieszczeniach Domu, na wystawach, kiermaszach i konkursach plastycznych. Każdy przegląd czy prezentacja pozwala na wymianę doświadczeń , inspiruje do nowych pomysłów oraz sprzyja integracji różnych środowisk.

  3.      Biblioterapia  - zastosowanie książki.

  W ramach zajęć prowadzi się formy rozwijania czytelnictwa.

           ·        Czytanie książek

           ·        Odczyty , prelekcje.

           ·        Klub dyskusyjny

           ·        Wieczorki poetyckie.

  4.      Choreoterapia  - terapia tańcem

            ·       W ramach tych zajęć organizowane są zabawy taneczne.

  5.      Ludoterapia – udział w grach i zabawach towarzyskich.

 6.  Ergoterapia   terapia przez pracę dostosowana do możliwości osoby, uwzględniająca zainteresowania i umiejętności ( dbanie o kwiaty, pomoc przy dekoracjach świątecznych itd.)

  7.      Muzykoterapia – środkiem oddziaływania jest muzyka.

  8.      Gastroterapia – zajęcia kulinarne.

             ·        Poznawanie przepisów różnych potraw i dzielenie się doświadczeniami  kulinarnymi.

  9.      Logoterapia – oparta na słowie.

             ·        Rozmowy indywidualne

             ·        Rozmowy adaptacyjne

                         ·        Dyskusja, opowiadanie.

usługi socjalne

 Usługi socjalne są sprawowane przez zespół pracowników placówki, którego podstawowym celem jest wprowadzenie nowego mieszkańca w życie naszego Domu, zapoznanie się z jego potrzebami oraz adaptacją w nowym środowisku.

 Ponadto, pomaga w kontaktach z rodziną, opiekunami oraz reprezentuje mieszkańców w urzędach i instytucjach. Do zadań zespołu należy, również praca z grupą oraz integracja ze społecznością lokalną. Zespół socjalny dba o rozwój samorządności podopiecznych domu, organizuje wycieczki, spacery oraz imprezy okolicznościowe.

O nas

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Cieszynie jest powiatową jednostką organizacyjną, działającą w formie jednostki budżetowej.

Rys historyczny

Po spaleniu się w 1882 r. budynku dawnego miejskiego przytułku dla starców i chorych (szpitalik w bezpośrednim sąsiedztwie Kościoła św. Jerzego) postanowiono wybudować nowy obiekt. Ponieważ dawne miejsce ze względu na bliskość rzeki Bobrówki i powtarzające się wylewy było niedogodne, z pieniędzy ofiarowanych miastu przez Alberta Hoenheisera (druga fundacja dla ubogich, akt fundacyjny z 29.06.1880r) odkupiono plac od Braci Bonifratrów. Przy finansowym wsparciu Cieszyńskiej Kasy Oszczędności budowano tam od 05.1885 do 10.1887 r. obszerny, okazały i wygodny budynek przytułku.

Na pamiątkę tegoż faktu została wmontowana tablica pamiątkowa, której treść brzmi:

„Z okazji uroczystości 40 letniego Jubileuszu Rządzenia Jego Majestatu Cesarza Franciszka Józefa I została ta budowla na skutek gwarancji Gminy Miasta dla Kasy Oszczędności z okazji 25 lecia jej istnienia (1884) w maju 1885 r. rozpoczęta i jako humanitarna instytucja w październiku 1887 roku swemu dobroczynnemu celowi przekazana. Wykonana została ta budowla zgodnie z decyzją z dnia 13 kwietnia 1885 według projektu inżyniera miejskiego Carl Khünl a potwierdzona przez burmistrza Dr Johann Demel von Elswehr i nadzorowana przez inżyniera Markus Dalf, a prowadzona przez budowniczego Alois Jedek.”

Od samego początku służył ten dom jako schronienie dla zubożałych obywateli miasta Cieszyna, którzy z garnuszkiem w ręku czekali na przechodzących z prośbą o jałmużnę. Budynek ten był nazywany „Domem ubogich” i przez długie lata służył temu celowi.

Do końca 1950 roku budynek ten nosił nazwę Dom Starców i pozostawał pod zarządem miasta. Od 1951 r. przeszedł pod zarząd państwowy i przyjął nazwę Państwowego Domu Rencisty. W roku 1991 obiekt ten przeszedł ze struktur ZOZ pod nowo utworzone struktury Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej przyjmując nazwę Dom Pomocy Społecznej. Zgodnie z reformą administracyjną od 1999 r. obiekt ten został przekazany władzom samorządowym Powiatu Cieszyńskiego.

Archiwalne zdjęcie z około 1900-1910r.