Warunki przyjęcia

Jak zostać mieszkańcem naszego Domu - krok po kroku?

 1. Należy udać się do ośrodka pomocy społecznej właściwego dla miejsca pobytu osoby ubiegającej się o skierowanie do naszego Domu i złożenie pisemnego wniosku – prośba o skierowanie osoby do Powiatowego Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Cieszynie.

 2. Pracownik socjalny ośrodka pomocy przeprowadza wywiad środowiskowy i kompletuje dokumentację.

Po przygotowaniu dokumentacji kierownik ośrodka pomocy społecznej wydaje decyzje o skierowaniu do PDPS „Pogodna Jesień” i ustala odpłatność o pobyt.

 3. Pobyt jest odpłatny – do wnoszenia opłaty są zobowiązani
 w kolejności:

  • Mieszkaniec domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu
  • Małżonek, dzieci, wnuki, ( gdy takowi są) – wg umowy zawartej pomiędzy rodziną a ośrodkiem pomocy społecznej, ale tylko wtedy, jeżeli spełniają ustawowe kryterium dochodowe.
  • W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o przyjęcie nie ma nikogo bliskiego, lub dochody osób zobowiązanych do odpłatności są niskie, obowiązek opłaty przechodzi na gminę.
  • Pozostałą część odpłatności za pobyt wnosi ośrodek pomocy społecznej. Szczegółowe zasady o odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej reguluje ustawa o pomocy społecznej.

 4. To, czy dana osoba trafi do naszego Domu, zależy od ośrodka pomocy społecznej, przyjmującego wniosek
i wydającego w tej sprawie decyzję.