Powiatowy Dom Pomocy Społecznej
“Pogodna Jesień” w Cieszynie

Struktura Organizacyjna

Dyrektor

Dyrektor: Genowefa Greniuch

Do zadań Drektora Domu należy w szczególności:

 • planowanie i dysponowanie środkami budżetu Domu,
 • sprawowanie nadzoru nad właściwą organizacją i funkcjonowaniem Domu,
 • prowadzenie polityki kadrowej,
 • organizowanie dla pracowników zespołu terapetyczno-opiekuńczego szkoleń na temat praw mieszkańca Domu oraz kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcami,
 • przestrzeghanie praw mieszkańców Domu,
 • współpraca z rodzinami mieszkańców Domu oraz organami samorządu terytorialnego,
 • inicjowanie działań zmierzających do poprawyjakości świadczonych usług,
 • wydawanie zarządzeń oraz poleceń służbowych,
 • przyjmowanie skarg i wniosków,
 • wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy.

Dział Administracyjno - Gospodarczy

W skład Działu administracyjno - gospodarczego wchodzą:

 • Kierownik działu administracyjno-gospodarczego,
 • Inspektor administracyjno-gospodarczy,
 • Referent administracyjno-gospodarczy,
 • Zaopatrzeniowiec,
 • Magazynier,
 • Rzemieślinik specjalista,
 • Kierowca samochodu osobowego,
 • Praczka,
 • Krawcowa,
 • Portier.

Do zadań działu administracyjno-gospodarczego należy w szczególności:

 • prowadzenie i organizowanie pracy transportu i zaopatrzenia oraz dokumentacji z tym związanej,
 • planowanie roczne i okresowe inwestycji i remontów, zaopatrzenia higieniczno-sanitarnego oraz bieżącej eksploatacji urządzeń,
 • gospodarka remontowa,
 • prowadzenie dokumentacji technicznej Domu,
 • koordynowanie prac wykonywanych na rzecz Domu przez odrębne podmioty,
 • koordynacja zadań wykonywanych przez pracowników obsługi tj. kuchni, pralni, portierni, kierowców, rzemieślników, magazynierów, pracowników nadzoru przeciwpożarowego, krawcowej,
 • gospodarka zaopatrzeniowa oraz magazynowa, w tym przyjmowanie zamówień i dokonywanie zakupów,
 • pilowanie ładu i porządku zarówno w pomieszczeniach Domu jak i terenów wokół budynków Domu,
 • utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń mechanicznych i energetycznych poprzez terminowe przeglądy i konserwację,
 • naprawy i remonty,
 • zabezpieczanie obiektu oraz współpraca ze służbą BHP, przeciwpożarową oraz PIP,
 • organizowanie przetargów na wykonywanie prac remontowych i inwestycji.

Dział Księgowości

W skład Działu Księgowości wchodzą:

 • Główny Księgowy,
 • Kasjer,
 • Samodzielny Referent,
 • Inspektor ds. Księgowych,
 • Referent ds. Księgowych.

Do zadań Działu Księgowości w szczególności należy:

 • bieżące prowadzenie księgowości i sprawozdawczości finansowej Domu,
 • należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji,
 • przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i zapewnienie należytej ochrony wartyości pieniężnych,
 • dochodzenie należności oraz terminowa spłata zobowiązań,
 • prowadzenie listy płac w oparciu o obowiązującą dokumentację,
 • prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników,
 • rozliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego i funduszu płac wraz ze sporządzaniem,
 • prowadzenie rozliczeń i dokumentacji ZUS, w tym składek w oparciu o program "Płatnik",
 • prowadzenie rozliczeń i dokuemntacji podatkowej oraz współpraca z Urzędem Skarbowym,
 • prowadzenie analityki,
 • dokonywanie przelewów,
 • prowadzenie korespondencji z kontrahentami w sprawach spornych dotyczących zobowiązań,
 • prowadzenie dokumentacji wydatków,
 • prowadzenie kasy i związanej z tym dokumentacji,
 • sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów,
 • opracowanie "Instrukcji obiegu dokumentów finansowych i kontroli wewnętrznej" Domu oraz nadzór nad jej przestrzeganiem,
 • gromadzenie publikacji przepisów dotyczących działaności Domu.

Metryka

Data ostatniej modyfikacji:
27 stycznia 2024 15:32
Osoba wprowadzająca modyfikację:
Natalia Pawłowska
Data publikacji:
27 stycznia 2024 15:18
Osoba sporządzająca dokument:
Natalia Pawłowska
Osoba wprowadzająca dokument:
Natalia Pawłowska
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”

Dane kontaktowe

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”
 
ul. Korfantego 1, 43-400 Cieszyn
woj. śląskie
 
REGON 002426051, NIP 548-10-59-675


tel.: 33 852 17 61
e-mail: dom@pdps.cieszyn.pl
www.pdps.cieszyn.pl