Powiatowy Dom Pomocy Społecznej
“Pogodna Jesień” w Cieszynie

Ochrona Danych Osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. przysługują określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Powiatowy Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Cieszynie

Administrator Danych Osobowych

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" z siedzibą w Cieszynie (43-400) przy ulicy Wojciecha Korfantego 1, reprezentowany przez Dyrektora.

nr telefonu: 33 8521 761 wewn. 125

e-mail: dom@pdps.cieszyn.pl 

Inspektor Ochrony Danych

Natalia Pawłowska

tel. 518-442-215 
e-mail: inspektor@pcpr.cieszyn.pl 

Cele i podstawy przetwarzania

art. 6 ust 1 lit. b RODO w cel zawarcia i wykonywania umów,
art. 6 ust 1 lit. c RODO wykonania obowiązków wynikających z obowiązku prawnego, np.:

 • realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, m.in.: w zakresie zadań powiatu oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
 • obsługi: procesów rekrutacji oraz zatrudnienia pracowników, wymaganych przepisami prawa pracy, organizacji staży, praktyk oraz wolontariatu, umów cywilno-prawnych, na podstawie przepisów szczegółowych,
 • realizacji umów z kontrahentami oraz współpracującymi instytucjami,
 • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • prowadzenia księgowości oraz sprawozdawczości,
 • archiwizacja posiadanych dokumentów oraz danych.

Odbiorcy Danych

Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub zawartych umów, np.:

 • bankom,
 • organom państwowym (np. ZUS, US i innym uprawnionym na podstawie przepisów prawa) - celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków,
 • podmiotom świadczącym usługi grupowego ubezpieczenia pracowników i współpracowników,
 • podmiotom świadczącym usługi pocztowe tj. Poczta Polska,
 • podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne (firmom hostingowym, dostawcom usług IT),
 • podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu pomocy prawnej lub usługi doradcze.

Czas przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. 

Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują prawa do:

 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Dyrektor Powiatowego Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Cieszynie,
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Powiatowy Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Cieszynie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy muszą Państwo podać swoje dane osobowe?

W zakresie realizowanych przez Dom zadań podanie danych jest wymogiem ustawowym nałożonym przez przepisy. Koniecznośc podania danych jest każdorazowo analizowana w konkretnym przypadku.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, a więc poza teren Unii Europejskiej.

Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pana/Pani sytuację.

Dane kontaktowe

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”
 
ul. Korfantego 1, 43-400 Cieszyn
woj. śląskie
 
REGON 002426051, NIP 548-10-59-675


tel.: 33 852 17 61
e-mail: dom@pdps.cieszyn.pl
www.pdps.cieszyn.pl