Powiatowy Dom Pomocy Społecznej
“Pogodna Jesień” w Cieszynie

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności wykonana została na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej” w związku z wdrożeniem WCAG 2.1 na stronę http://pdps.cieszyn.pl/.

Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności Powiatowego Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Cieszynie prowadzonego przez PDPS w Cieszynie. 

Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej i jest w pełni dostępna cyfrowo. 

Wstęp

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Cieszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Cieszynie o nazwie http://pdps.cieszyn.pl/.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2024-03-20.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-20.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono na dzień: 2024-03-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez PDPS "Pogodna Jesień" w Cieszynie.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Genowefa Greniuch, adres poczty elektronicznej: dom@pdps.cieszyn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 852 17 61. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Cieszynie powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Cieszynie niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Cieszynie może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Cieszynie odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie https://www.rpo.gov.pl/.

 

Dostępność architektoniczna

Powiatowego Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Cieszynie,

Adres: ul. Korfantego 1, 43-400 Cieszyn

Opis dostępności wejścia do budynku.
Budynek posiada dwa wejścia. Wejście główne, którym można się dostać z poziomu terenu wchodząc po schodach oraz drugie od parkingu  wewnętrznego przy pomocy windy.   Najbardziej dogodne wejście znajduje się od parkingu: nie ma progu, a drzwi otwierają się automatycznie.

Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.
W budynku znajduje się winda, która zatrzymuje się na każdym piętrze. Klawisze w windzie posiadają napisy w alfabecie brajla. Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na  parterze i na I  piętrze. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
W niedalekiej odległości od wejścia głównego wyznaczone jest jedno miejsce przewidziane dla osób niepełnosprawnych (plac Londzina). Dojazd z tego miejsca parkingowego do wejścia głównego  oraz wejścia  drugiego przebiega najkrótszą i bezpieczną drogą po chodniku. Po uzgodnieniu z dyrektorem  można również skorzystać z parkingu wewnętrznego, umożliwiającego dogodny dojazd do windy.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.

Osoba, która chce skorzystać z usług tłumacza języka migowego powinna zgłosić ten fakt co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w PDPS „Pogodna Jesień” wraz z podaniem formy komunikowania się, tj. polski język migowy (PJM), system językowo migowy (SJM), sposób komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).

Zgłoszenie może odbywać się:

  • osobiście w sekretariacie PDPS w Cieszynie, ul. Korfantego 1,
  • pisemnie na adres: Powiatowy Dom Pomocy Społecznej, ul. Korfantego 1 , 43-400 Cieszyn,
  • telefonicznie bądź faxem na nr tel. 33 8521761.

Osoba uprawniona otrzyma potwierdzenie zgłoszenia wraz z datą i godziną możliwej pomocy tłumacza języka migowego.

Metryka

Data ostatniej modyfikacji:
17 kwietnia 2024 10:13
Osoba wprowadzająca modyfikację:
Natalia Pawłowska
Data publikacji:
04 października 2023 07:40
Osoba sporządzająca dokument:
Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Administrator
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”

Dane kontaktowe

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”
 
ul. Korfantego 1, 43-400 Cieszyn
woj. śląskie
 
REGON 002426051, NIP 548-10-59-675


tel.: 33 852 17 61
e-mail: dom@pdps.cieszyn.pl
www.pdps.cieszyn.pl