Powiatowy Dom Pomocy Społecznej
“Pogodna Jesień” w Cieszynie

Informacja publiczna

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Cieszynie jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek

Udostępnianie informacji na wniosek następuje „bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

W takiej sytuacji urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie.

Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez urząd w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Cieszynie może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że:

  • żądana informacja nie dotyczy spraw publicznych;
  • Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Cieszynie nie dysponuje żądaną informacją;
  • istnieją przepisy określające odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej.

Jak dostarczyć wniosek

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Powiatowego Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Cieszynie w jeden z niżej wymienionych sposobów:

  • osobiście w administracji Powiatowego Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Cieszynie, pokój 315,
  • za pośrednictwem usług pocztowych i kurierskich,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dom@pdps.cieszyn.pl

Opłaty

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas urząd może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku urząd, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty.

Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Tryb odwoławczy

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji Dyrektora Powiatowego Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”, na którą przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej. 

W przypadku bezczynności urzędu wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

Metryka

Data ostatniej modyfikacji:
04 kwietnia 2024 08:32
Osoba wprowadzająca modyfikację:
Natalia Pawłowska
Data publikacji:
01 listopada 2023 19:37
Osoba sporządzająca dokument:
Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Administrator
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”

Dane kontaktowe

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”
 
ul. Korfantego 1, 43-400 Cieszyn
woj. śląskie
 
REGON 002426051, NIP 548-10-59-675


tel.: 33 852 17 61
e-mail: dom@pdps.cieszyn.pl
www.pdps.cieszyn.pl