Powiatowy Dom Pomocy Społecznej
“Pogodna Jesień” w Cieszynie

Informacje o podmiocie

Status prawny i forma prawna

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień", zawny dalje "Domem" jest powiatową jednostką organizacyjną, działającą w formie jednostki budżetowej, działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • rozporządzenia MPiPS z dnia 23 sieronia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej,
 • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • statutu Domu,
 • regulaminu organizacyjnego Domu.

Organizacja

W Domu wyodrębnia się następujące działy:

 • administracyjno-gospodarczy,
 • księgowości,
 • socjalno-terapeutyczny,
 • opiekuńczo-medyczny,
 • żywienia.

 

Przedmiot działalności i kompetencje

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Cieszynie, jest miejscem stacjonarnego pobytu dla 70 osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych, przy czym liczba miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych nie może przekroczyć 30 i jest uzależniona od wskaźnika zatrudnienia pracowników w zespole terapeutyczno-opiekuńczym.

Domem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, a w czasie jego nieobecności Główny Księgowy, zaś pod jego nieobecność Kierownik Działu socjalno - terapeutycznego w zakresie i na podstawie udzielonego przez Dyrektora upoważnienia.

Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje

Dyrektor: Genowefa Greniuch

Do zadań Drektora Domu należy w szczególności:

 • planowanie i dysponowanie środkami budżetu Domu,
 • sprawowanie nadzoru nad właściwą organizacją i funkcjonowaniem Domu,
 • prowadzenie polityki kadrowej,
 • organizowanie dla pracowników zespołu terapetyczno-opiekuńczego szkoleń na temat praw mieszkańca Domu oraz kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcami,
 • przestrzeghanie praw mieszkańców Domu,
 • współpraca z rodzinami mieszkańców Domu oraz organami samorządu terytorialnego,
 • inicjowanie działań zmierzających do poprawyjakości świadczonych usług,
 • wydawanie zarządzeń oraz poleceń służbowych,
 • przyjmowanie skarg i wniosków,
 • wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy.

Metryka

Data ostatniej modyfikacji:
27 stycznia 2024 14:55
Osoba wprowadzająca modyfikację:
Natalia Pawłowska
Data publikacji:
27 stycznia 2024 14:32
Osoba sporządzająca dokument:
Natalia Pawłowska
Osoba wprowadzająca dokument:
Natalia Pawłowska
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”

Dane kontaktowe

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”
 
ul. Korfantego 1, 43-400 Cieszyn
woj. śląskie
 
REGON 002426051, NIP 548-10-59-675


tel.: 33 852 17 61
e-mail: dom@pdps.cieszyn.pl
www.pdps.cieszyn.pl